Darmowa dostawa od 80,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Pompowo24.pl


DEFINICJE:


1. Sprzedawca – Rafał Jastrzębski, Robert Biernacki prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barentech S.C 07-200 Rybno,

NIP:7621992355; Regon142991986.

2. Sklep –Pompowo24 to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę. pod adresem: www.pompowo24.pl.

3 Administrator Danych Osobowych (ADO, Administrator).
4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu
5. Kupujący, Klient, Użytkownik – nabywca oferowanego Produktu Towaru lub Kupujący za pośrednictwem Sklepu internetowego lub osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu - jako strona umowy zawartej z nami,

6. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Towar , Produkty– rzeczy ruchome, oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem

Wszystkie produkty dostępne w pompowo24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Dni robocze – dni tygodnia z wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
9. p.k. (Ustawa o Prawach konsumenta) – Ustawa o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827).
10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11. Prawo przewozowe – Ustawa Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. 1984, nr 53, poz. 272).

KONTAKT Z NAMI

Mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez formularz kontaktu dostępnym w Sklepie, na nasz adres e-mail: sklep@pompowo24.pl, telefonicznie: 666317583,666322575 oraz listownie na adres: Barentech S.C Robert Biernacki, Rafał Jastrzębski ul. Jeziorna 5 07-200 Rybno. Dział Obsługi Klienta adres Barentech S.C. dział obsługi klienta serwis adres Barentech S.C

§1 Postanowienia ogólne

1. Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzają się Państwo na wszystkie jego postanowienia.
2. Regulamin jest integralną częścią każdej zawieranej z nami umowy.
3. Regulamin obowiązuje w relacjach z konsumentami oraz z innym podmiotami, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
4. Naszym Klientem może być każdy podmiot prawa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności tylko osoby pełnoletnie.
5. Do zawarcia umowy z nami niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu; dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej; zainstalowanie przeglądarki internetowej, ustawienie minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280x1024 oraz włączenie obsługi Javascript i możliwości zapisu plików Cookies.
6. Terminy oznaczone w dniach liczone są w dniach kalendarzowych, chyba że postanowiono inaczej.

§2 Polityka prywatności

1. Nasza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony Państwa danych osobowych w naszej firmie związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO), innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz tego Regulaminu.
3. Administratorem oraz osobą kontaktową w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest Sprzedawca.
4. W celu ochrony Państwa prywatności oraz zapewnienia przetwarzanym przez nas danym należytej ochrony, stosujemy konieczne oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Chronimy Państwa dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.
5. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne pisemne pełnomocnictwa.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie na podstawie umów zawierających stosowne klauzule przekazania danych osobowych.
* Administrator może przekazywać Państwa dane: firmom kurierskim, przewoźnikom, firmom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmie informatycznej oraz operatorom płatności.
7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do:
* zawarcia, wykonywania oraz obsługiwania umów zawartych z Użytkownikami,

* prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaganych prawem.
8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody Użytkowników lub upoważnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niemniej podanie niektórych danych jest konieczne dla złożenia zamówienia i obsługi umowy.
10. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego. Administrator nie przetwarza danych sensytywnych.
11. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na czas obsługi Państwa zamówienia oraz przez sześć lat od dnia realizacji albo anulowania ostatniego zamówienia - w celach archiwalnych oraz w innych celach przewidzianych prawem albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Po tych terminach Państwa dane zostaną nieodwracalnie usunięte.
12. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
* wglądu oraz żądania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
* poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
* żądania kopii danych osobowych, które Państwa dotyczą, na trwałym nośniku danych,
* żądania przeniesienia danych osobowych,
* żądania czasowego wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych,
* wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest zgoda,
* żądania usunięcia swoich danych osobowych, po spełnieniu przesłanek z art. 17 RODO,
* zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, po spełnieniu przesłanek z art. 21 RODO.
* złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W celu skorzystania z ww. praw mogą Państwo przesłać nam żądanie listownie bądź mailowo, a my zobowiązujemy się je niezwłocznie wykonać, o czym zostaną Państwo tą samą drogą niezwłocznie poinformowani.
14. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z usług Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu umożliwienie prawidłowego oraz łatwego korzystania z funkcji Sklepu. Mechanizm ten nie może uszkodzić urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych.
15. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki „cookies” z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
16. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
17. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu „cookies”.

§3 Konto


1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, jednak niezbędna do zakupu Produktu w Sklepie internetowym
3. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego,
przesłać Sprzedawcy drogą elektroniczną formularz rejestracyjny z własnymi, poprawnymi i aktualnymi danymi.
* ustalić swój własny Login i Hasło.
* zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego treści.
4. Pomyślne utworzenie Konta przez Klienta, następuje z chwilą przesłania mu maila od Sprzedawcy z potwierdzeniem rejestracji, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca nie zarejestruje Użytkownika, jeśli podane przez niego dane są fałszywe, niekompletne, nieaktualne lub nie należą do tego Użytkownika albo gdy Użytkownikowi wcześniej zablokowano lub usunięto wbrew jego woli konto.
6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania powodu żądać usunięcia swojego konta. Konto zostaje usunięte niezwłocznie, o czym Sprzedawca powiadomi w drodze mailowej.
7. Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku:
* Gdy Użytkownik naraził Sprzedawcę na szkodę;
* Gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył prawo powszechnie obowiązujące lub Regulamin;
* Gdy blokada konta wynika z obowiązku prawnego.
8. Blokada konta następuje na czas uzasadniony przyczyną blokady. O blokadzie konta Sprzedawca informuje Użytkownika.
9. Blokada lub usunięcie konta nie mają wpływu na zawarte ze Sprzedawcą przez Użytkownika umowy.

§4 Oferty w Sklepie

1. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w treści wystawionych w Sklepie ofert, ich anulowania lub dodawania nowych ofert, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej).
2. Państwa zamówienia są realizowane zawsze na podstawie treści oferty, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia.
3. Zdjęcia Towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd Towarów, co ma na celu umożliwienie Państwu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie. W przypadku wystąpienia niewielkich różnic pomiędzy zdjęciem Towaru a jego faktycznym wyglądem, wynikających z naturalnych różnic pomiędzy grafiką komputerową a rzeczywistością, nie stanowi to o niezgodności Towaru z umową.
* Użytkownik, w celu usunięcia ww. wątpliwości może przed złożeniem Zamówienia zażądać indywidualnego zdjęcia oraz dodatkowych informacji o konkretnym Towarze, który go interesuje.

§5 Zamówienia

1. Zamówienia składają nam Państwo wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu poprzez: wybór Towaru, wybór formy dostawy i płatności oraz poprzez zatwierdzenie zamówienia.
2. Do zatwierdzenia zamówienia służy przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Zatwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia.
4. Po otrzymaniu zamówienia weryfikujemy, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo. O wszelkich nieprawidłowościach w treści zamówienia, tak my, jak i Państwo, zobowiązują się poinformować drugą stronę niezwłocznie i w dobrej wierze, w celu skutecznego ich wyjaśnienia.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnych danych w zamówieniu.
6. Jeśli Państwo złożą zamówienie niezgodnie ze swoim zamiarem (np. błędy w adresie, ilości Towaru, sposobie dostawy itd.) obiecujemy ułatwić modyfikację zamówienia, tak aby odpowiadało ono Państwa preferencjom. Jednakże w uzasadnionych przypadkach zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnym zamówieniem.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
8. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Użytkownika podejmiemy z nim próbę kontaktu telefonicznego albo mailowego. W przypadku braku kontaktu w ciągu 7 dni od pierwszej próby albo weryfikacji negatywnej Użytkownika nie wyślemy mu Towaru za pobraniem, o czym poinformujemy go mailowo podając inny sposób dokonania płatności.
9. W przypadku braku zamówionego Towaru niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy. Wówczas mogą Państwo:
* anulować zamówienie i żądać zwrotu wpłaconych środków,
* przyjąć zaoferowany przez nas zamienny Towar,
* zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego Towaru.

10. Sprzedawca potwierdza realizację zamówienia wysyłając klientowi informację o zmianie jego statusu na realizowany.Informacja zostaje wysłana za pośrednictwem sms lub drogą mailową. Wysłanie potwierdzenia "status realizowane", potwierdza zawarcie umowy. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wyjątkowych sytuacjach.Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę o braku możliwości realizacji zamówienia.Wniesiona zapłata za zamówienie, zostanie zwrócona przez Sprzedawcę klientowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakim posługiwał się klient. 

11. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem w ciągu 10 dni od poinformowania go o braku Towaru, przyjmuje się, że Użytkownik anulował transakcję i zażądał zwrotu wpłaconych środków.

§6 Płatność za towar, koszty dostawy, rachunkowość

1. Użytkownik przed złożeniem zamówienia jest informowany o łącznych kosztach jego zamówienia.
2. Użytkownik może zapłacić za Towar: z góry bezpośrednim poleceniem przelewu na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych (dotpay, Blue Media S.A.) , kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic), albo z dołu, za pobraniem.
3. Wszystkie ceny produktów w pomowo24.pl . są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

Dokument zakupu jest dostarczany wraz z wysłanym zamówieniem. Chyba że umówa z Klientem stanowi inaczej.
4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy Towaru ponosi w całości Użytkownik, chyba że w opisie aukcji podano inaczej.
5. Dokonują Państwo wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy Towaru w formularzu zamówienia, spośród dostępnych możliwości.
6. W przypadku odbioru osobistego nie ponoszą Państwo kosztów dostawy Towaru.
7. Użytkownik powinien dokonać płatności za Towar wraz z kosztami dostawy w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, w ustalony sposób. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Użytkownik zostaje wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie. Jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy.
8. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie) na podstawie obowiązujących przepisów.
9. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika przesyłki za pobraniem, Użytkownik powinien pokryć koszty z tego wynikłe, nałożone przez przewoźnika na Sprzedawcę. Towar wysyłany jest ponownie Użytkownikowi na jego żądanie dopiero wówczas, gdy pokryje on z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.

§7 Dostawa Towaru, uszkodzenie przesyłki przez kuriera

1. Zamówione Towary dostarczamy na terytorium RP oraz zagranicą Za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
2. Termin nadania przez nas przesyłki podany jest w opisie aukcji. Termin ten liczony jest w dniach roboczych, od momentu otrzymania Państwa wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za pobraniem, do chwili wydania przesyłki przewoźnikowi.
3. Zobowiązujemy się pomagać Użytkownikom wobec przewoźnika w celu zapewnienia prawidłowej realizacji dostawy Towaru.
4. Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany Towar był odpowiednio zabezpieczony oraz aby jego nadanie nastąpiło w terminie podanym w opisie aukcji. W przypadku braku nadania towaru w tym terminie, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani. Wówczas mają Państwo prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przechodzą na Użytkownika niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
6. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką.
7. O fakcie nadania Towaru będziecie Państwo powiadomieni drogą mailową.
8. W chwili dostarczenia przesyłki mają Państwo obowiązek ocenienia jej zewnętrznego stanu pod kątem jej uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu 7 dni od jej otrzymania jej wewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
9. W przypadku stwierdzenia jawnego, zewnętrznego uszkodzenia lub braku przesyłki prosimy o jej nieodbieranie. Mają Państwo wówczas obowiązek żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Mają Państwo prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi, zwrot jest bezpłatny. O zaistniałej sytuacji prosimy nas niezwłocznie poinformować.
10. W przypadku stwierdzenia po odbiorze w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, mają Państwo obowiązek powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki.
11. Informujemy, że zgodnie z ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie konsumentów. Prawo odstąpienia nie przysługuje u nas innym podmiotom.
2. Mają Państwo prawo zrezygnowania z zakupionego u nas Towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Można skorzystać z tego prawa przed otrzymaniem Towaru.
3. Mogą Państwo przetestować otrzymany Towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym, tj. można go wypakować, oglądnąć, ale nie wolno go zamontować lub użyć, nawet jednokrotnie. Prosimy pamiętać, że Towar, z którego chcą Państwo zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.
4. W celu odstąpienia od umowy powinni Państwo złożyć nam w terminie oświadczenie o odstąpieniu, wskazując Towar, z którego Państwo chcą zrezygnować. Dla ułatwienia mogą Państwo także skorzystać w tym celu z Formularza Odstąpienia (link po lewej stronie, plik PDF).
5. Oświadczenie o odstąpieniu mogą Państwo nam przekazać w dowolny sposób (zobacz: „Kontakt z nami”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od Państwa oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.
6. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam Towaru wraz z dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od wysłania nam oświadczenia o odstąpieniu.
7. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponoszą Państwo koszty zwrotu Towaru, z którego Państwo zrezygnowali.
8. Zwrócimy Państwu wpłaconą cenę Towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy, jednak gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności,
9. Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony Towar znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa u.p.k., dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Państwu zwrotem ceny Towaru wraz z kosztami jego dostawy. Na Państwa żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń Towaru.
10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§9 Reklamacje - rękojmia 

1. Zapewniamy, że oferowany przez nas Towar jest wysokiej jakości oraz że jest wolny od wad.
2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania Towaru stwierdzą Państwo, że posiada on wadę fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mogą Państwo złożyć nam reklamację w formie listownej albo mailowej, ale nie telefonicznej.
3. Reklamacja powinna zawierać:
* Państwa dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;
* dane Towaru,
* dowód jego zakupu,
* okoliczności powstania wady,
* opis wady oraz jej zdjęcie/a,
* preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana Towaru na nowy/obniżenie ceny Towaru/zwrot pieniędzy.
4. W przypadku braku w treści reklamacji, uniemożliwiającego jej rozpatrzenie, wezwiemy do jego uzupełnienia.
5. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej firmy („Kontakt z nami”) reklamowany Towar wraz z reklamacją.
6. Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w taki sam sposób, w jaki została złożona.
7. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy u.p.k. Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji zaproponujemy jedno z poniższych rozwiązań:
* Niezwłoczną i bezpłatną naprawę wady i odesłanie Państwu na nasz koszt Towaru.
* Niezwłoczną i bezpłatną wymianę Towaru na nowy i odesłanie Państwu na nasz koszt Towaru.
* Całkowity zwrot pieniędzy (ceny Towaru wraz z kosztami dostawy) albo częściowy zwrot pieniędzy, obejmujący obniżenie ceny towaru o wartość wady i odesłanie Państwu na nasz koszt Towaru.
9. Jeśli mają Państwo status konsumenta, to mogą Państwo zamiast oferowanej naprawy wybrać wymianę Towaru na nowy, albo zamiast oferowanej wymiany wybrać naprawę Towaru, chyba że wiązałoby się to z poniesieniem przez nas nadmiernych kosztów albo byłoby to niemożliwe.
10. Jeśli reklamowany Towar był już uprzednio przez nas naprawiany, wymieniony albo mimo naszego zapewnienia nie został naprawiony albo wymieniony w terminie, mogą Państwo odstąpić od umowy (chyba że wada jest nieistotna) albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
11. Możecie Państwo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Towaru. Zasady realizacji uprawnień gwarancyjnych określa producent na karcie gwarancyjnej załączonej do Towaru.
12. Serwisowe usunięcie wady trwa nie dłużej niż 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być raz wydłużony, o czym Państwa niezwłocznie powiadomimy.
13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy Państwu reklamowany Towar oraz nie dokonamy zwrotu kosztów wysyłki reklamacji.
14. Wobec Użytkowników niemających statusu konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to Państwa praw z gwarancji udzielonej przez producenta Towaru.

§10 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza Państwa praw, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. W kontaktach z Państwem nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz telefon.
3. Umowy zawierane są z Państwem w języku polskim.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Państwa na naszym profilu informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
5. Sprzedawca za pomocą Sklepu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży oraz umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Kont Użytkowników. Obie usługi świadczone są bezpłatnie oraz na czas nieokreślony.
6. Informujemy, że konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:
* wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
* wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),
* Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona ec.europa.eu/consumers/odr),
* pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. Zdjęcia Towarów są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż Sprzedawca w celach komercyjnych jest złożeniem Sprzedawcy nieodwołalnej oferty udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 300 zł netto (trzysta złotych) wraz z dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej grafiki. Sprzedawca ma prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.
9. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. O zmianie będziecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość. Regulamin w poprzednich wersjach udostępniamy poniżej w formacie PDF (link).
10. Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.
11. Regulamin obowiązuje od 01/12/2019 r.

Zaufane Opinie IdoSell
4.74 / 5.00 47 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-08-04
Super sklep, polecam.
2022-07-03
Świetny produkt w dobrej cenie. Szybka dostawa. Polecam!
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel